Website Designer ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Algemene verkoopsvoorwaarden Website Designer BV ondernemingsnummer BE0761.338.251

De website www.website-designer.be is de officiële website van Website Designer BV. Website Designer BV ontwerpt, bouwt, maakt, adviseert en optimaliseert websites en webshops. Een websiteproject is een samenhangend geheel van digitale pagina's die gepubliceerd worden naar het internet. In het geval van een CMS (Content Management System) worden de pagina's op de hostingprovider gewijzigd. Op deze pagina's komen onder meer tekst, digitale afbeeldingen, scripts, geprogrammeerde toepassingen, video en andere mogelijke mediabestanden. Bij een CMS systeem is er tevens steeds een database aanwezig op de hosting.

De hieronder vermelde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle websiteprojecten van de firma Website Designer BV. Door de ondertekening van een offerte of akkoord per email of na betaling van de voorschotfactuur voorafgaande aan het websiteproject, verklaart de klant akkoord te zijn met deze voorwaarden en op de hoogte te zijn van deze voorwaarden. Deze algemene voorwaarden worden als bijlage bijgevoegd aan onze offertes. De algemene voorwaarden zijn steeds publiek online op de website van Website Designer BV te raadplegen.

Onze prijzen zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Onze prijzen dienen verstaan kosten en taksen niet inbegrepen. Indien de cliënt ons aanbod niet aanvaardt binnen de 30 dagen zullen wij er niet langer door gebonden zijn. De bestelling wordt slechts definitief nadat zij van onzentwege het voorwerp heeft uitgemaakt van een schriftelijke en ondertekende aanvaarding. De prijzen vermeld in onze offertes zijn gegarandeerd gedurende 1 maand vanaf de uitgifte, waarna zij onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen.

De in dit aanbod vermelde termijnen zijn geen uiterste termijnen; een vertraging bij de levering van het websiteproject kan geen aanleiding geven tot een schadevergoeding. Voor de aanvang van elk websiteproject moet de klant ons het nodige webmateriaal bezorgen. Het webmateriaal bestaat uit de onderdelen om het websiteproject te kunnen realiseren. Het webmateriaal omvat het logo, de structuur van de website (menuindeling van de website), basisteksten, mediamateriaal in de vorm van foto's, afbeeldingen, video, audio,... e.a. De klant of opdrachtgever beschikt over de licenties van het webmateriaal, hierin begrepen de auteursrechten. Indien later een externe partij zich zou beroepen op het ongeoorloofd gebruik van mediamateriaal inzake auteursrecht dan is dit de volledige aansprakelijkheid van de klant.

Indien het websiteproject, 1 jaar na de opstart van het websiteproject, niet kan afgewerkt worden omdat de klant het webmateriaal geheel of gedeeltelijk niet kan leveren, dan wordt de resterende 75% van het bedrag gefactureerd.

Wij kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor fouten en nalatigheden die voortvloeien uit derde partijen zoals het hostingbedrijf. Wij kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade door cybercriminaliteit, alsook elke wijziging en/of toevoeging aan de inhoud door derden en/of van de opdrachtgever, hierin begrepen de daden van hackers.
Indien de klant zelf eigen IT systemen zou hebben als ERP systemen, database systemen, mailsystemen,... enz dan blijft de klant daar zelf voor verantwoordelijk. Website Designer BV kan niet aansprakelijk gesteld worden indien een of meedere van deze systemen zou interfereren met het door Website Designer BV geïmplementeerde websiteproject.
Ook kunnen wij nooit aansprakelijk gesteld worden voor schadevergoedingen,  indien het door de klant aangeleverde digitale materiaal of teksten, een Belgische wet zou overtreden. Wij denken hier vooral aan de auteurswetgeving, wet op zedenschennis, racisme of discriminatie, illegale software, ...  Website Designer BV heeft het recht om zulke projecten te weigeren.

Website Designer BV kan wat de vorm, het voorwerp of de oorzaak van de vordering in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade zoals: daling van de omzet of de winst, verhoging van operationele kosten of het verlies van klanten of derden ten gevolge van enige fout van Website Designer BV.

Wij hebben het recht om bepaalde webwerkzaamheden of andere webdiensten te laten uitvoeren door externe partijen.

Iedere klacht, dient om geldig te zijn, binnen de acht dagen na publicatie van de website, aangetekend ingediend te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is de aansprakelijkheid van Website Designer BV beperkt tot het gedeelte dat gepubliceerd is van het websiteproject.

Al onze facturen zijn contant betaalbaar, behoudens tegenstrijdige overeenkomst, te Kapellen. Bij niet-betaling op de vervaldatum zal het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder gerechtelijke aanmaning, verwijlintresten opbrengen ten belopen van 1% per maand en met de algehele betaling. Zolang de diensten niet betaald zijn blijven deze eigendom van onze firma.

Indien onze facturen onbetaald blijven veertien dagen na het zenden van een aangetekend schrijven, zal ons van rechtswege een bijkomende vergoeding van 10% met een minimum van 100 Euro als schadeloosstelling verschuldigd zijn.

Door het geven van zijn order, neemt de klant uitdrukkelijk al onze verkoopsvoorwaarden aan en alle tegengestelde voorwaarden voorkomende op de orders van de klanten, worden dan ook als nietig beschouwd.

De registratie van een domeinnaam wordt bepaald door nationale en internationale regels. Website Designer BV  kan niet garanderen dat de gewenste domeinnaam geregistreerd zal kunnen worden, zelfs indien blijkt dat op het moment van de vraag van de klant de domeinnaam nog beschikbaar is. Het websiteproject wordt pas opgestart na de ondertekening van de offerte en na dat er een voorschot van 25% van het bedrag van de offerte inclusief btw werd betaald. Dit voorschot kan onder geen enkel beding worden teruggevorderd. De overige 75% wordt ten laatste betaald 30 dagen na factuurdatum. Website Designer BV blijft de eigenaar van het websiteproject tot de volledige betaling van de factuur. Bij niet betaling 60 dagen na factuurdatum zal het websiteproject van de hosting server afgehaald worden.

Indien het websiteproject onmogelijk gerealiseerd kan worden wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden. De door ons vooropgestelde termijn is slechts informatief. Overschrijding van deze termijn geeft geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Bij een gedeeltelijke levering van een websiteproject zal elke levering als een afzonderlijke verkoop worden aanzien. Indien de klant als opdrachtgever, van hostingprovider of van webdesigner verandert, dan is deze nieuwe partij als enige verantwoordelijk voor de overzetting van de reeds afgewerkte zaken.

Op elke website of webshop of websiteproject die door Website Designer BV werd ontworpen geldt een auteursrecht. De klant verklaart zich akkoord dat er minstens 1 link vanuit de ontworpen website of webshop of websiteproject van de klant naar de website van Website Designer BV wordt geplaatst. Indien de klant zelf wijzigingen aanbrengt aan de inhoud of de vormgeving dan doet dit geen afbreuk aan het auteursrecht van het originele ontwerp.

De door Website Designer BV verstrekte ideeën, concepten of proef-ontwerpen blijven eigendom van Website Designer BV, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Website Designer BV gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen. Website Designer BV behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Website Designer BV heeft het recht om geleverde websiteprojecten als referentie aan derden op te geven tenzij anders overeen gekomen.

Alle betrokken partijen verbinden zich ertoe de informatie, toepassingen, inlichtingen, gegevens,... enz waarvan zij op de hoogte zijn niet door te geven aan derde partijen en niet te communiceren of te verspreiden.

Zowel Website Designer BV als de klant aanvaarden elektronische communicatie als bewijsmiddel, zoals emails.

Foto's en afbeeldingen zijn niet bindend. Website Designer BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kleurafwijkingen.

De Belgische wet is van toepassing. Ingeval van betwisting zijn enkel en alleen de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.