Website Designer ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Algemene verkoopsvoorwaarden MESYC NV ondernemingsnummer BE0438.226.204

De website www.website-designer.be is een divisie van de firma Mesyc nv. Website-designer.be ontwerpt, bouwt, maakt, adviseert en optimaliseert websites. Een websiteproject is een samenhangend geheel van digitale pagina's die gepubliceerd worden naar het internet. Op deze pagina's komen ondermeer tekst, digitale afbeeldingen, scripts, geprogrammeerde toepassingen, databases en andere mogelijke mediabestanden.

De hieronder vermelde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle websiteprojecten van website-designer.be van de firma Mesyc nv. Door de ondertekening van een offerte of overeenkomst verklaart u akkoord en op de hoogte te zijn met deze voorwaarden. Deze algemene voorwaarden worden als bijlage bijgevoegd aan onze offertes.

Onze prijzen zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Onze prijzen dienen verstaan kosten en taksen niet inbegrepen. Indien de cliënt ons aanbod niet aanvaardt binnen de 15 dagen zullen wij er niet langer door gebonden zijn. De bestelling wordt slechts definitief nadat zij van onzentwege het voorwerp heeft uitgemaakt van een schriftelijke en ondertekende aanvaarding. De prijzen vermeld in onze offertes zijn gegarandeerd gedurende 1 maand vanaf de uitgifte, waarna zij onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen.

De in dit aanbod vermelde termijnen zijn geen uiterste termijnen; een vertraging bij de levering van het websiteproject kan geen aanleiding geven tot een schadevergoeding.

Wij kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor fouten en nalatigheden die voortvloeien uit derde partijen zoals het hostingbedrijf. Ook kunnen wij nooit aansprakelijk gesteld worden voor schadevergoedingen,  indien het door de klant aangeleverde digitale materiaal of teksten, een Belgische wet zou overtreden. Wij denken hier vooral aan de auteurswetgeving, wet op zedenschennis, rascisme of discriminatie, illegale software, ...  Website-designer.be heeft het recht om zulke projecten te weigeren.

Iedere klacht, dient om geldig te zijn, binnen de acht dagen na publicatie van de website, aangetekend ingediend te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is de aansprakelijkheid van Mesyc nv beperkt tot het gedeelte dat gepubliceerd is van het websiteproject.

Al onze facturen zijn contant betaalbaar, behoudens tegenstrijdige overeenkomst, te Schoten. Bij niet-betaling op de vervaldatum zal het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder gerechtelijke aanmaning, verwijlintresten opbrengen ten belopen van 1% per maand en met de algehele betaling. Zolang de diensten niet betaald zijn blijven deze eigendom van onze firma.

Indien onze facturen onbetaald blijven veertien dagen nat het zenden van een aangetekend schrijven, zal ons van rechtswege een bijkomende vergoeding van 10% met een minimum van 100 Euro als schadeloosstelling verschuldigd zijn.

Door het geven van zijn order, neemt de klant uitdrukkelijk al onze verkoopsvoorwaarden aan en alle tegengestelde voorwaarden voorkomende op de orders van de klanten, worden dan ook als nietig beschouwd.

De registratie van een domeinnaam wordt bepaald door nationale en internationale regels. www.website-designer.be  kan niet garanderen dat de gewenste domeinnaam geregistreerd zal kunnen worden, zelfs indien blijkt dat op het moment van de vraag van de klant de domeinnaam nog beschikbaar is. Het websiteproject wordt pas opgestart na de ondertekening van de offerte en na dat er een voorschot van 25% van het bedrag van de offerte inclusief btw werd betaald. Dit voorschot kan onder geen enkel beding worden teruggevorderd. De overige 75% wordt ten laatste betaald 30 dagen na factuurdatum. Website-designer.be blijft de eigenaar van het websiteproject tot de volledige betaling van de factuur. Bij niet betaling 60 dagen na factuurdatum zal het websiteproject van de hosting server afgehaald worden.

Indien het websiteproject onmogelijk gerealiseerd kan worden wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden. De door ons vooropgestelde termijn is slechts informatief. Overschrijding van deze termijn geeft geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Bij een gedeeltelijke levering van een websiteproject zal elke levering als een afzonderlijke verkoop worden aanzien.

De door website-designer.be verstrekte ideeën, concepten of proef-ontwerpen blijven eigendom van website-designer.be, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is website-designer.be gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen. Website-designer.be behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Website-designer.be heeft het recht om geleverde websiteprojecten als referentie aan derden op te geven tenzij anders overeen gekomen.

Zowel website-designer.be als de klant aanvaarden elektronische communicatie als bewijsmiddel, zoals emails.

Foto's en afbeeldingen zijn niet bindend. Website-designer.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kleurafwijkingen.

De Belgische wet is van toepassing. Ingeval van betwisting zijn enkel en alleen de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.